Začasno in občasno delo dijakov in študentov

Študenti in dijaki delo opravljajo preko napotnice študentskega servisa. Dohodki začasnega in občasnega dela dijakov in študentov se uvrščajo med odhodke iz drugega pogodbenega razmerja in sodijo med dohodke iz zaposlitve.

Prejeti dohodek za opravljeno delo se skupaj s povračili stroškov (npr. prehrana in prevoz) všteva v davčno osnovo. Davčno osnovo znižujejo normirani stroški, ki jih Zakon o dohodnini (ZDoh-2) priznava v višini 10 % prejetega dohodka. Prejemnik dohodka (študent ali dijak) plača prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki znaša 15,5 % davčne osnove.

Poleg normiranih, lahko študent ali dijak uveljavlja še dejanske stroške prevoza in nočitve, ki so nastali pri opravljanju študentskega dela. Stroške uveljavlja s predložitvijo ustreznih dokazil davčnemu organu. Stroški se lahko priznajo največ do višine, določene z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.

Začasno ali občasno delo študenta ali dijaka je oproščeno plačila akontacije dohodnine, če posamezen dohodek ne presega 400 €. Če dohodek presega 400 €, akontacija dohodnine predstavlja 25 % davčne osnove. Rezidentom s statusom študenta ali dijaka se pri obračunu dohodnine prizna posebna osebna olajšava v višini 3.500 €.

Študentski servis oz. agencija, ki opravlja dejavnost posredovanja študentskih del za začasno in občasno delo preko študenta ali dijaka obračuna in odvede prispevek za poškodbe pri delu (0,53 %), prispevek za PIZ (8,85 %), prispevek za ZZ (6,36 %) ter koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev.

Potrebujete pomoč?

Kontaktirajte nas!